Hjembækskolen

Dagbehandlingstilbud

Hjembækskolen har faglige ambitioner for deres elever

Hjembækskolen er et dagbehandlingstilbud, en specialskole, hvor behandling og undervisning går hånd i hånd. Det er en specialskole med nye og flotte faciliteter, som ligger i naturskønne omgivelser. Det er en skole som ikke ser en adskillelse af undervisning og behandling, og har faglige ambitioner for deres elever, uanset hvilke forudsætninger den unge kommer med.

Behandling og tilgang


Hjembækskolen er en specialskole som er specialiseret i at arbejde med børn og unge mennesker med psykiatriske, diagnostiske udfordringer. Metoden er at arbejde mentaliseringsbaseret i en miljøterapeutisk ramme. Det betyder at hverdagen er præget af forudsigelighed og tydelige rammer, samt en stor opmærksomhed på at støtte og forberede eleverne fagligt, såvel som socialt.


Mentalisering betyder at der arbejdes med eget følelsesliv og relationer, herunder specifikt at lære den enkelte også at få forståelse for andres følelsesliv, som en del af at styrke sine sociale kompetencer. Det er vigtigt for alle, uanset diagnostiske udfordringer, at få etableret mulighederne for et socialt liv og blive en del af et fællesskab og finde venskaber.


Som en del af behandlingsarbejdet er der flere forskellige behandlingstilbud, foruden de beskrevne: NADA, sanseintegration, PAV (Prøv andre veje: misbrugsforebyggelse), lysterapi mm.

Skærmbillede 2021-08-24 121946
Skærmbillede 2021-08-24 121520
Skærmbillede 2021-08-24 121541
1
Skærmbillede 2021-08-24 121348
Skærmbillede 2021-08-24 121451
Skærmbillede 2021-08-24 121611
Skærmbillede 2021-08-24 121630
Skærmbillede 2021-08-24 121700
Skærmbillede 2021-08-24 121719
Skærmbillede 2021-08-24 121742
Skærmbillede 2021-08-24 121803
Skærmbillede 2021-08-24 121827
Skærmbillede 2021-08-24 121848
Skærmbillede 2021-08-24 121906
Skærmbillede 2021-08-24 121924
Skærmbillede 2021-08-24 122009
Skærmbillede 2021-08-24 122029

Specialskole med fokus på tætte relationer

Behandlingsarbejdet på skolen tager udgangspunkt i den tætte relation der etableres mellem lærer og elev.


Da klassernes lærerteams er gennemgåede alle ugens dage og mulighederne er så gode for at være tæt på eleverne, støtte og vejlede dem, bliver lærerne – især kontaktlæreren oftest en meget central person og rollemodel for eleverne.
Det gensidige kendskab der opstår lærer og elev imellem, giver den fornødne mulighed og tid til at få skabt en tillid og en troværdighed, som er afgørende for behandlingsarbejdet. Det kan ikke forventes fra de unge, at de åbner op følelsesmæssigt, for nogen de ikke har en tæt relation til, og det er vigtigt i behandlingsarbejdet.

Her spiller den mentaliserende tilgang fra lærerne en væsentlig rolle, for at forstå den unge, sætte sig i dennes sted og være åben for at kunne møde og anerkende, på en ikke fordømmende måde.
Flere af behandlingsmulighederne er nævnt allerede, men mentalisering er ikke alene tilgangen, deri er også en række konkrete metoder og modeller der arbejdes sammen med den unge omkring.
Udgangspunktet er at få skabt den nødvendige psykiske sikkerhed, for den unge, via den relationelle opbygning. Ingen sikkerhed, ingen fortrolighed.

Tilpasset undervisning

Specialskole med særligt tilpasset undervisning.

På Hjembækskolen er der kun ansat uddannede skolelærere, som har fået en miljøterapeutisk intern uddannelse, for at sikre at undervisningen har et kvalificeret fagligt indhold.


Lærerne er inddelt i klasseteams af 2-3, afhængig af klassens størrelse og elevernes støttebehov. Aldersspændet er fra 4-10. klasse og derudover er der mulighed for STU også.


Hjembækskolen har også fokus på mulighederne for at inddrage mere end den faglige klasseundervisning, i forhold til at billedkunstlokalet giver brede muligheder for at arbejde kreativt, musik tilbydes som valgfag, og mulighederne for at få idræt og træning i fokus prioriteres højt.


Specialskolen har et veludstyret fitnesscenter, såvel som sportshal. For mange unge i målgruppen er fysisk inaktivitet ofte en problematik, som Hjembækskoen er opmærksom på, og der derfor er opmærksomhed på at give støtte og mulighed for at ændre på.

Lærerbesøg i hjemmet

I praksis betyder det at undervisningen er meget struktureret og tager hensyn til den enkeltes behov med stor fleksibilitet. Hjembækskolen har også en stor ekspertise i at hjælpe unge uden for skole, tilbage i skole, med henblik på at opbygge en skoleglæde igen. Dette gøres både via tilgang og relationsopbygning, men også ved et tæt samarbejde med forældre (hjemmet) og anbringende kommune. Skolen kommer derfor til eleven, hvis denne ikke formår at komme i skole, med målsætning om at arbejde med relationen, og finde ud af hvordan der kan støttes op om at det lykkedes at komme på Hjembækskolen.


Det er et vigtigt princip at samarbejdet med parterne omkring eleven er godt, idet erfaringen er at det giver de bedste muligheder for succes.

Aktiviteter

Specialskole med mange muligheder og aktiviteter.

Der er i hverdagen mange aktiviteter og muligheder, både klassemæssigt, men også helt individuelt tilrettelagt, for at skabe variation og imødekomme forskellige indlæringsmuligheder i undervisningen.


Nogle elever har brug for mere praksis end andre. I forhold til vores elever, er det nødvendigt at have helt differentierede hensyn til hver enkelt, og derudfra forsøge at se om der kan findes noget fælles. Det individuelle udspringer af de store faglige forskelle hver enkelt ung har, fra fag til fag for nogle klasser er det lykkedes at have en del fælles undervisning, både i klassen, men også sociale tiltag med indlagt sport eller fitness, som en fælles aktivitet.


Der er mange muligheder for at tage de individuelle hensyn, men på Hjembækskolen er det en prioritet at lære vores elever at være sammen og fælles om undervisning. Det er en målsætning med specialskolen at eleverne skal blive undervisningsparate, uddannelsesparate og tage så mange afgangsprøver, som det er muligt. Vi har ambitioner på vores unges vegne, på trods af de psykiske vanskeligheder de er udfordret af, og mener at det er nødvendigt for dem som kan, at lære at kunne tage imod undervisning som en del af en klasse.


Sådan ser det jo ud i et videre uddannelsesperspektiv; det er en nødvendig kompetence at kunne være en del af traditionel undervisning, med alt hvad det kræver af eget ansvar, fokus på selve undervisningen, ja i det hele taget de elementer, som såvel undervisnings- som uddannelsesparathed er bygget op af.

STU-Forløb

Der er unge, især i Hjembækskolens målgruppe, som ikke når at blive klar til en almindelig ungdomsuddannelse, eller en FGU. Dette skyldes som oftest en kombination af behandlingsmæssige problematikker og en langvarig, afbrudt og på forskellige måder mislykket skolehistorik.


Eleverne på STU, har også behov for behandling, og bliver en del af behandlingsarbejdet, som beskrevet under afsnittet af samme navn. STU er et uddannelsesforløb, med fokus på de dele, som formelt er inkluderet i STU-forløb i forhold til ADL og kompetenceudvikling. Dog har de unge ligeledes behov for behandling, som en del af den personlige og sociale udvikling, målrettet større selvstændighed. Behandlingen er en integreret del af et STU-forløb på Hjembækskolen, hvilket betyder at den som beskrevet under afsnittet behandling, er tilrettelagt ud fra en miljøterapeutisk og mentaliseringsbaseret tilgang.


Specialskolen har mange forskellige muligheder, og de enkelte STU-forløb sammensættes individuelt, i samarbejde med den unge. STU-eleverne indgår enten i en STU-klasse, eller i enkelte tilfælde bliver de en del af andre klasser. Det skyldes at der for langt de fleste forløb, er der ajourførende- eller prøveorienteret skolegang. STU-eleverne har ofte skolemæssige mangler og har også behov for at arbejde på deres undervisnings- og uddannelsesparathed. På STU kan man tage udvalgte afgangsprøver, eksempelvis målrettet de karaktermæssige kriterier, som er opsat på ungdomsuddannelserne.


Hjembækskolen har som nævnt forskellige muligheder for at sammensætte helt individuelle STU-forløb. Der er forskellige muligheder for at kombinere, hvor de enkelte dele kan fylde helt forskellige fra forløb til forløb, men typisk er det en kombination af fagundervisning i en klasse, kombineret med praktikforløb, ADL, træning, køkkenarbejde, eller i forløb med praktisk håndværksarbejde.

E-sportslinje

Der er en del unge, som er meget interesserede i E-sport, hvilket skolen også udbyder i form af en E-sportslinje. Det er et helt nyt til formålet indrettet E-sportslokale, med en tilknyttet E-sports træner. E-sport har ikke alene til formål at styrke motivationen for netop dette, men bruges også som virkemiddel til at fremme motivationen for den mere traditionelle og fagligt orienterede undervisning.


E-sport er tilrettelagt så der er to dage ugeligt, som er dedikeret til det, og de andre tre dage er en kombination af undervisning med en klasse, kombineret med de tidligere nævnte muligheder der er. E-sport tages alvorligt og det inkluderer undervisning, træning, kampe og social træning. Derfor forpligter eleverne på holdet sig også til at være stabile og være en del af holdet. Ligeledes skal de passe deres uddannelsesforløb de andre tre dage, som en del af at være på holdet.


De unge på holdet er som så mange andre jo præget af deres respektive vanskeligheder, så det er selvsagt helt ok at der er gode og svære dage. Det er der plads til. Vi tager hensyn til alle, bare den unge dukker op og gør det så godt som muligt på dagen.

Lærerbesøg i hjemmet

Vi er underlagt folkeskoleloven

Det betyder, at specialskolen overholder alle formelle krav, såsom timetal, fagrække, årsplaner, praktikforløb, brobygning, UU-vejledning, projektopgaver, terminsprøver, nationale test og afgangsprøver.

  • Der er i gennemsnit 7 elever i en klasse, og der er altid mindst 2 lærere i en klasse.

  • På skolen er der ca. 35 elever, heraf er en gruppe STU-elever.

  • Skolen er prøveafholdende , dvs. der tilbydes 9. og 10. kl. afgangsprøve.

  • Skolen er fra skolestart august 2017 blevet til en mobilfri skole.

unsplash