Persondatapolitik

Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig


1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Maglesøhuser dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.


Maglesøhus

Munkholmvej 119, 4300 Holbæk

10104181

31 18 76 90

info@maglesoehus.dk


2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger


Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

• Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre vores behandlingsaktivitet på områder der dækker personoplysninger og helbredsoplysninger.


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykket.

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9 stk. 2 litra b


Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger med henblik at fastlægge behandlingsforløb.


3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:


Almindelige kategorier af personoplysninger:

• Navn, adresse, telefonnr.


Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

• Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb.


4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

• databehandlere


5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.


6. Opbevaring af dine personoplysninger

Medarbejders personoplysninger gemmes i op til 5 år efter endt kontrakt forhold.

Medicinal information slettes efter 10 år.

Alle andre borger informationer slettes efter endt kontrakt forhold med pågældende dataansvarlige kommune.


7. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.


Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag en samtykke.


8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Vi gør opmærksom på, at vi som opholdssted arbejder primært som databehandler og derfor vil, i visse tilfælde, henvise til den ansvarlige sagsbehandler i forbindelse med indsigtsret.


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Vi gør opmærksom på, at vi som opholdssted arbejder primært som databehandler og derfor vil, i visse tilfælde, henvise til den ansvarlige sagsbehandler i forbindelse med berigtigelse.


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Vi gør opmærksom på, at vi som opholdssted arbejder primært som databehandler og derfor vil, i visse tilfælde, henvise til den ansvarlige sagsbehandler i forbindelse med ret til sletning.


Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Vi gør opmærksom på, at vi som opholdssted arbejder primært som databehandler og derfor vil, i visse tilfælde, henvise til den ansvarlige sagsbehandler i forbindelse med begrænset behandling.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Vi gør opmærksom på, at vi som opholdssted arbejder primært som databehandler og derfor vil, i visse tilfælde, henvise til den ansvarlige sagsbehandler i forbindelse med indsigelse.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Vi gør opmærksom på, at vi som opholdssted arbejder primært som databehandler og derfor vil, i visse tilfælde, henvise til den ansvarlige sagsbehandler i forbindelse med dataportabilitet.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder påwww.datatilsynet.dk.


9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger påwww.datatilsynet.dk.


10. Klage til Maglesøhus

Den dataansvarlige for Maglesøhus er ansvarlig for, at behandle dine rettigheder i forhold til punk 8 i denne politik. Ønsker du at klage kan du bruge følgende kontakt informationer:


Martin Kjær Rolander

E-mail: mkr@maglesøhus.dk

Telefonnummer: 31 18 76 97

unsplash