Hjembækskolen

Dagbehandlingstilbud

Et område med skov, søer og dyrehold

Ulstrupskolen er et dagbehandlingstilbud for normaltbegavede børn og unge, der har brug for undervisning i et overskueligt behandlingsorienteret miljø med tæt støtte og kontakt til professionelle voksne med en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang. Dagbehandlingstilbuddet Ulstrupskolen er beliggende i et skønt naturområde tæt på Vig. Skolen råder over et stort naturskønt område med skov, søer og dyrehold, der giver mange muligheder for aktiviteter og læring og inviterer til afstressning og nærvær.

Aktiviteter og faciliteter


Ulstrupskolen råder over et stort naturskønt område med skov, søer og dyrehold, der giver mange muligheder for oplevelser og læring i naturen og forskellige udendørs aktiviteter – herunder sejlads med kano og fiskeri i søen, bocartbane, trampolin, bålplads og shelter. Der dyrkes urter og grøntsager i drivhus og højbede, og der er mulighed for kontakt med og deltagelse i pasning af Ulstrupskolens dyr. Skolen har to ponyer, uldgrise, et påfuglepar, fritgående høns, to katte, kaniner og adgang til at indgå i at passe 40 får og deltage ved lemning i foråret.


Der er mulighed for bevægelse i Ulstrupskolens lille idrætshal og for musisk og kreativ udfoldelse i veludstyret musiklokale og billedkunstlokale. Herudover er der mulighed for at deltage i madlavning i Ulstrupskolens Køkken.


Skolen indgår hver anden mandag i foreningsaktiviteten ”skydning” ved Knabstruphallens skydebaner. Det er efter nærmere aftale muligt at gå til ridning ved rideskole i gåafstand fra Ulstrupskolen.

Farmen19
Farmen3
Farmen2
Farmen17
Farmen18
Farmen5
Farmen4
Farmen7
Farmen8
Farmen9
Får og lam2
Får2

Behandling og tilgang


På Ulstrupskolen arbejdes miljøterapeutisk og den pædagogiske tilgang er ressourcefokuseret med inddragelse af narrative og nyere kognitive metoder. Fundamentet er en omfattende viden om og erfaring med behandling af børn og unge, der kæmper med psykiatriske, neuropsykologiske og/eller psykosociale vanskeligheder.

I tilgangen til den unge er vi på Ulstrupskolen optagede af at se bagom adfærd og eventuelle diagnoser. Vi anskuer den enkelte unge som et unikt individ med egen identitet, historie, håb og drømme for fremtiden. Skolen har behandlingsansvarlig psykolog, som bl.a. indgår i udviklings- og trivselsfremmende samtaler med eleven og dennes kontaktperson.

Den pædagogiske indsats i dagligdagen udgør grundpillen i behandlingsarbejdet. Miljøet er velstruktureret, overskueligt og forudsigeligt med tæt kontakt til professionelle omsorgsfulde voksne, der tilbyder sig som troværdige samarbejdspartnere for barnet/den unge, der kan sikre stabilitet og tryghed i perioder af barnets/den unges liv, hvor denne har brug for særlig støtte med henblik på trivsel og udvikling såvel skolefagligt som socialt og personlighedsmæssigt. Der er fokus på relationsdannelse, inddragelse og samarbejde med de unge, som en vigtig del af undervisning og behandling.

Undervisning

Ulstrupskolen er en dagbehandlingsskole, og på skolen visiteres elever, som af den ene eller anden grund ikke kan favnes i Folkeskolen eller i kommunale specialundervisningstilbud.


Ulstrupskolen er underlagt Folkeskoleloven med dennes regler og rammer for timetal, fag og prøver. Da ikke alle elever i udgangspunktet kan honorere at følge undervisningen i samtlige fag og timer - eller måske ikke er i stand til at modtage undervisning overhovedet - tilrettelægges individuelle og progressionsfremmende indsatser, som bidrager til, at eleven på nænsom og afstemt vis bliver i stand til at udfolde mere og mere af sit samlede faglige, sociale og personlige potentiale.


Matriklens muligheder og faciliteterne inddrages i vid udstrækning som læringsunderstøttende og meningsfulde aktiviteter i skoledagen. Der er ligeledes gode muligheder for at etablere praktikforløb i nærområdet.


Ulstrupskolen har linjefagsuddannede lærere, som foruden at varetage den daglige undervisning hvert år fører prøveparate elever til Folkeskolens FP9 og FP10-prøver.


Til Ulstrupskolen er tilknyttet egen læsevejleder, som i fast interval bistår underviserne med at tilrettelægge undervisningen for elever, der har brug for en særlig indsats relateret til læse- og skriveudvikling.


Vi tilmelder elever med behov herfor i NOTA og tilvejebringer understøttende hjælpemidler.


Ulstrupskolen samarbejder tæt med Holbæk kommunes UU-vejleder, som både samtaler med skolens elever og forældre samt deltager i statusmøder for skolens ældste elever.

Gruppesammensætning

Undervisningen foregår i små aldersintegrerede klasser, som er sammensat med afsæt i såvel undervisningsfaglig som behandlingsfaglig vurdering af, hvor eleven er bedst placeret ift. trivsels-og læringsudbytte. Klassestørrelserne varierer således, at der er 4-8 elever i hver. I visse fag praktiseres ”fag på tværs”, hvor skolens overbygningsgrupper undervises samlet. Når tiden for prøveaflæggelse nærmer sig, foretages ligeledes en holddannelse målrettet prøveforberedende undervisning. I fagene fysik og idræt samarbejdes med to andre tilsvarende skoler. Disse sidstnævnte fag læses ikke på skolen men på hhv. Kildedammens skole afd. Vipperød samt i Knabstrup hallen – sammen med eleverne fra de respektive andre skoler.

STU-Forløb

STU-forløb på Ulstrupskolen sammensættes i sagens natur som individuelt tilrettelagte forløb, og forløbene har været mangeartede. Ulstrupskolens vartegn er imidlertid, at matriklen, dyrehold og køkkenet indbyder til jord-til-bord-inspirerede STU-forløb, hvor dyrepleje, såning/beplantning, grønt-pleje, høst og råvare-tilberedning er en del af årshjulet. Hertil skole-traditionelle fag, mulighed for FP9 og FP10-aflæggelse, etablering af varierede praktikforløb, teori-læsning ift. evt. aflæggelse af køreprøve – til traktor eller bil.

Samarbejde med forældre

Ulstrupskolen vægter samarbejde med forældre og andet netværk meget højt og har faste procedurer for forældrekontakt og opfølgning. Ved indskrivning tildeles eleven to kontaktpersoner fra skolens personalegruppe, som særligt tager sig af ”deres” forældre. Forældre til unge, der bor på opholdssted, involveres og indbydes til samarbejdet på lige fod med forældre, hvis barn bor hjemme. Vi anser i vid udstrækning forældrene som elevens livsvidner og sætter pris på den gensidige sparring.


Skolen indbyder hvert år elevernes forældre og øvrige familie og netværk til julestue, sommerfest og markedsdag/fernisering. Arrangementerne bakkes altid op i stor stil.

Fakta

  • Ulstrupskolen er en dagbehandlingsskole for børn og unge med psykosociale, psykiatriske og/eller neuropsykologiske vanskeligheder.
  • Ulstrupskolen lægger vægt på at sikre trygge rolige rammer og modtager ikke elever med omfattende hash/stofmisbrug eller udpræget fysisk udadreagerende adfærd.
  • Ulstrupskolen er beliggende i naturskønne omgivelser med mulighed for mange varierede aktiviteter.
  • Behandlingen tager udgangspunkt i en miljøterapeutisk ressourcefokuseret og anerkendende tilgang og baserer sig på værdier fra narrativ terapi.
  • Der undervises i små grupper og med høj voksennormering.
  • Der undervises i fuld fagrække af uddannede skolelærere. Eleverne føres til FP9 og FP10 i fuld eller reduceret fagrække ud fra en individuel vurdering.
  • Ulstrupskolen vægter samarbejde med forældre og evt. opholdssteder højt.
  • Ulstrupskolen tilbyder STU med fokus på køkken, landbrug og dyrehold.
unsplash